OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

2 września 2020 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Osiek, przy ul. Główna 108, posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu pod nr KW KR2E/00031969/7, opisanej jako: GRUNTY ORNE, BUDYNEK MIESZKALNY NR 108 – działka nr 2834/27. Działka gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, z prawnym dostępem do drogi publicznej. Działka o pow. 0,0865 ha. Powierzchnia całkowita budynku 218,27 m2, pow. użytkowa 134,60 m2. Stan techniczny dobry. Zgodnie z Uchwała nr XLV/318/2010 Rady Gminy Osiek w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek przedmiot wyceny znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –oznaczonym symbolem MN28 oraz w części na terenie dróg publicznych klasy G (głównych) - KDZ, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 320 416,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 213 610,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 32 041,60 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje data wpływu ww. kwoty na konto komornika).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: