OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU

W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel (tel. (94) 372 13 24) ogłasza, że dnia

 

11 sierpnia 2020 r. o godz. 13:15

 

w budynku Sadu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3, odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA

 

ułamkowej części gruntu (815/10000) w wieczystym użytkowaniu, numer działki 50/33, obręb ewidencyjny numer 19, o pow. 0,7674 ha; położonego: 78-400 Szczecinek, ul. Wiśniowa, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KO1I/00032761/7].

Należącej do dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania wynosi 59 674,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 39 782,67 zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 967,40 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie

08 1090 1711 0000 0001 1700 3080

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: