OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyna Gibas zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 sierpnia 2020 r. o godz. 8:30

 

w sali E-304 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

prawa użytkowania wieczystego działki nr 859/7 o pow. 0,8974 ha położonej w Klimontowie – gmina Proszowice, wraz z prawem własności budynków wzniesionych na wskazanej nieruchomości – objętych: KW KR1H/00013574/5. Działka zabudowana jest budynkiem produkcyjno-magazynowym wraz z infrastrukturą. Hala produkcyjna z częścią usługową stanowią jeden zwarty kompleks  o następujących parametrach: pow. zabudowy: 2 260 m2, pow. użytkowa: 1 953,55 m2, a w tym:

−        budynek administracyjno-socjalny o pow. 101,87 m2,

−        hala produkcyjna z chłodnią o pow. 1 107,93 m2,

−        hala produkcyjna z częścią usługową o pow. 743,75 m2.

Przed budynkiem znajduje się obszerny parking wyłożony płytami betonowymi. Teren ogrodzony, przy wjeździe znajduje się budynek portierni o pow. 18,77 m2.

Infrastruktura: prąd elektryczny, woda wodociągowa, kanalizacja, własne ogrzewanie (budynek adm. i socjalny), drogi, place i chodniki o pow. 4 658 m2, ogrodzenia (zdewastowane) o długości ca 450 m, oświetlenie terenu (zdewastowane) z 14 lampami. Nieruchomość od kilku lat nie jest użytkowana produkcyjnie, jest systematycznie grabiona – częściowo zdewastowana. Nieruchomość położona na terenach przeznaczonych pod przemysł i usługi (Ba – wg studium zagospodarowania przestrzennego, przemysł nieuciążliwy, tereny magazynowo-składowe); posiada dostęp do drogi lokalnej.

 

Wskazana nieruchomość stanowi własność dłużnika: Producent Żywności Mrożonej Sp. z o.o. spółka komandytowa w Klimontowie (właścicielem działki nr 859/7 jest Gmina Proszowice, działka oddana dłużnikowi w użytkowanie wieczyste do dnia 1.12.2091 r.).

 

Księgę wieczystą dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach przy ul. Kosynierów 28.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 169 650,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 779 766,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj.: kwotę 116 965,00 zł – najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób.

Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.

 

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyny Gibas w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr:

89 8619 0006 0030 0325 8084 0001

podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia w sprawie Km 233/13 i inne” oraz dokładną nazwę i adres wpłacającego.

 

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać w obecności komornika w dniu 28 lipca 2020 r. o godz. 12:00 (po uprzednim zawiadomieniu komornika), zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika – w Krakowie przy ul. Wawelskiej 12/1U.

 

Położenie: