OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

30 lipca 2020 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 26), odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: (…), położonej w miejscowości: Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00110579/9, opisanej jako działki:

Działka nr 769 o powierzchni 0,49 ha – niezabudowana

nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 12 579,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj.: kwotę: 9 434,25 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 25/100).

Działka nr 770 o powierzchni 0,23 ha – niezabudowana

nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 32 154,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj.: kwotę 24 115,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto piętnaście złotych 50/100).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. działka nr 769 – rękojmia w kwocie 1 257,90 zł, działka nr 770 – rękojmia w kwocie 3 215,40 zł, na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 21.07.2020 r. oraz w dniu 27.07.2020 r. w godz. od 11:00 do 12:00.

Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: