OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 lipca 2020 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE w sali nr VIII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej pod adresem: 95-200 Pabianice, Kudrowice, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00001485/7.

Nieruchomość stanowią działki nr 163/2 i 163/3 bezpośrednio ze sobą sąsiadujące, natomiast działki nr 164 i 221 nie są połączone z pozostałymi działkami. Działka nr 163/2 o pow. 0,1393 ha ma regularny kształt zbliżony do kwadratu o wym. ok. 37 m x 37 m. Działka nr 163/3 o pow. 0,1393 ha ma kształt zbliżony do trapezu o wym. ok. 37 m x 42 m. Działka nr 164 o pow. 2,3260 ha ma kształt długiego prostokąta o wym. ok. 595 m x 39 m. Działka nr 221 o pow. 0,0899 ha ma kształt prostokąta o wym. ok. 118 m x 8 m.

Grunty nie są uzbrojone. Podstawowe sieci infrastruktury technicznej dostępne są w drogach znajdujących się w pobliżu działek – ee, kan., wodociągowa. Działka nr 163/2 oddzielona jest od drogi publicznej działką nr 163/1, przez którą urządzony jest zjazd z drogi publicznej; działka nr 163/3 oddzielona jest od drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej działką nr 163/4, z której urządzony jest zjazd. Działka nr 164 ma bezpośredni dostęp do drogi o szer. ok. 42m od strony północnej do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Działka 221 oddalona jest od drogi publicznej o ok. 175 m; dojazd drogą gruntową stanowiącą działkę nr 192 (użytek „dr”), bez urządzonego zjazdu.

 

Suma oszacowania wynosi 335 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 251 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi

98 1020 3352 0000 1602 0245 9790

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC.

 

Położenie: