OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 lipca 2020 r. o godz. 12:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Łękawka, gm. Tarnów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00154104/9, opisanej jako działki:

Działka nr 407/2 o powierzchni 2,33 ha – niezabudowana

nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 65 504,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery złote). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj.: kwotę: 49 128,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych).

Działka nr 563 o łącznej powierzchni 0,11 ha – niezabudowana

nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 789,00 zł (słownie: tysiąc siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj.: kwotę 1 341,75 zł (słownie: tysiąc trzysta czterdzieści jeden złotych 75/100).

• Działka nr 564 o łącznej powierzchni 0,66 ha – niezabudowana

nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 89 797,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj.: kwotę 67 347,75 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 75/100).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania poszczególnych nieruchomości, tj. działka nr 407/2 – rękojmia w kwocie 6 550,40 zł, działka nr 563 – rękojmia w kwocie 178,90 zł, działka nr 564 – rękojmia w kwocie 8 979,70 zł na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 14.07.2020 r. oraz 23.07.2020 r. w godz. od 10:00 do 11:00.

Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: