OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Radomiu Marek Wtorkiewicz Kancelaria Komornicza nr XIV w Radomiu, Radom ul. Staromiejska 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

23 lipca 2020 r. o godz. 15:45

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radomiu przy ulicy Warszawska 1, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości: działka gruntowa nr 407/2 o pow. 1 100 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym murowany, parterowy niepodpiwniczony o pow. użytkowej 127,14 m2 oraz budynek garażu o pow. użytkowej 42,2 m2, położonej w miejscowości Wsola przy ulicy Różana 14, gmina Jedlińsk, stanowiącej własność dłużnika:

(…)

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu nr RA1R/00071348/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 327 600,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 218 400,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 47 1020 2629 0000 9002 0316 0926.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (48) 363 44 20.

(KM 1/15)

 

Położenie: