OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1O/00007078/0 PROWADZONEJ W TRYBIE ART. 10131 KPC

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

4 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii komornika mieszczącej się: 55-200 Oława, ul. Brzeska 31/5, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/32 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działki nr 148/16, 148/17 (am-2) o pow. 0,0730 ha, grunty orne, niezagospodarowane, porośnięte wysoką trawą i chwastami; nie posiadające bezpośredniego dostępu do mediów,

położonej: 55-230 Jelcz-Laskowice, Miłoszyce, w odległości ok. 30 m od ulicy Harcerskiej (droga gruntowa), należącej do dłużnika (…),   

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00007078/0.

Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość sporządzony jest aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwałą Rady Miejskiej w Jelczu- Laskowicach – działki nr 148/16, 148/17 oznaczone są jako: 4.MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza z towarzyszącą im funkcją usługową, na niewielkiej części KDW – droga wewnętrzna.

 

Suma oszacowania 1/32 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 1 469,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 101,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 146,90 zł, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej do dnia 03.08.2020 r. (art. 962 §1 kpc).

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia 1/5 ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 1 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99.

 

 

Położenie: