OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW BY1B/00067974/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 1013(6) kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 lipca 2020 r. o godz. 11:00

 

w kancelarii mieszczącej się: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 22/3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: Nordic Development S.A.

położonej: 85-024 Bydgoszcz, ul. Babia Wieś, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00067974/2.

A. Działkę 34/1 o pow. 3 049 m2 stanowi nieruchomość niezabudowana w trakcie rozpoczętej budowy (wykonano wykop) przeznaczona w drodze decyzji o warunkach zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i handlowymi z wydanym pozwoleniem na taką budowę w roku 2015.

B. Na działce znajduje się ścianka szczelna zabezpieczająca wykop wykonana z grodzic stalowych długości 12 m o profilu Larssen 605 (powierzchnia 1 740 m2) z kleszczami stalowymi z dwuteowników 200 (długość łączna 240 m) i jednym zamkiem narożnym C14 (długość 12 m).

 

Suma oszacowania gruntu ze ścianką szczelną wynosi 6 225 000,00 zł netto + podatek VAT (23%) co daje łącznie kwotę 7 656 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 742 562,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 765 675,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu

38 1020 5011 0000 9102 0181 0555

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 85-011 Bydgoszcz Śniadeckich 22/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc).

 

Położenie: