OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 sierpnia 2020 r. o godz. 11:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 3/4 części nieruchomości opisanej jako: działka nr 734 o pow. 0,38 ha –niezbudowana, położonej w miejscowości: Łękawica, gm. Skrzyszów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00103160/7.

 

Ww. udział dłużnika wynoszący 3/4 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 77 805,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 58 353,75 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 75/l00).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości, tj. kwocie 7 780,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej udziału w nieruchomości, którego dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 23.07.2020 r. oraz w dniu 28.07.2020 r. w godz. od 10:00 do 11:00.

Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: