OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Jolanta Kozielska (tel. (24) 355 74 55) ogłasza, że dnia

 

15 lipca 2020 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy ul. Staszica 3 w sali nr IX, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1K/00053872/1, stanowiącej:

nieruchomość położona w Kutnie przy ul. Bohaterów Walk nad Bzurą znajduje się na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Kutno. Działki o numerach ewid. 295/17, 295/24 tworzą parcelę o łącznej powierzchni 2,1851 ha. Nieruchomość posiada przyłącze wody z wodociągu miejskiego, kanalizację sanitarną i deszczową odprowadzaną do sieci miejskich, tymczasowe (na czas budowy) przyłącze energii elektrycznej oraz nieuruchomione przyłącze do sieci gazu ziemnego. Posiada bezpośredni dostęp do dwóch dróg utwardzonych. Działki są zagospodarowane łącznie i zabudowane kompleksem budynków: halą produkcyjno-magazynową i budynkiem biurowym w zabudowie zwartej o łącznej pow. użytkowej 10 106,7 m2 oraz budynkiem portierni o pow. użytkowej 25,7 m2, będącymi w trakcie realizacji.

 

Suma oszacowania wynosi 19 999 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 13 333 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 999 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 74 1090 1304 0000 0001 1236 5403.

 

Położenie: