OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

17 lipca 2020 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-120 Wałdowo,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 50751 [NKW: BY1S/00050751/7].

Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 234/1 o powierzchni 0,3207 ha. Nieruchomość o kształcie regularnym, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIVa – 0,1711 ha i Bp – 0,1496 ha. Działka jest częściowo ogrodzona prefabrykowanymi betonowymi przęsłami ogrodzeniowymi. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obszar nieruchomości według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w granicach obszarów osadniczych oraz częściowo w granicach terenów zainwestowanych obszarów osadniczych.

 

Suma oszacowania wynosi 31 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 100,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: