OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

17 lipca 2020 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej: 86-170 Nowe, Zduńska 15-17, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 31413 [NKW: BY1S/00031413/7].

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działki ewidencyjne nr 1144/2, 1144/4, 1144/5 o łącznej pow. 0,3671 ha. Nieruchomość składa się z trzech działek, które stanowią jeden rozłóg o kształcie nieregularnego wielokąta. Nieruchomość posiada urządzone przyłącze wodne, kanalizacyjne, gazowe oraz energetyczne. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako: działka nr 1144/2 -B (tereny mieszkaniowe, pow. 0,3080 ha) oraz Lz (tereny zadrzewione i zakrzewione, pow. 0,0168 ha); działka nr 1144/4–Ba (tereny przemysłowe o pow. 0,0082 ha); działka nr 1144/5 – B (tereny mieszkaniowe o pow. 0,0341 ha). Na działce nr 1144/2 posadowiony jest budynek mieszkalny o Pu = 47,88 m2, z początku XX w. (nr ew. 230) oraz 2 budynki niemieszkalne, magazynowo-warsztatowe o Pu 650 m2 i 170 m2 wzniesione w latach 60-70. XX w. (nr ew. 229 i 231). Na działce nr 1144/4 znajduje się stacja transformatorowa (nr ew. 232).

 

Suma oszacowania wynosi 153 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 102 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: