OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

17 lipca 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-100 Świecie, Mickiewicza 2a,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 12816, 6336, 40687, 3471 [NKW: BY1S/00012816/3, BY1S/00006336/9, BY1S/00040687/4, BY1S/00003471/6].

Przedmiotem egzekucji są nieruchomości stanowiące zintegrowaną całość funkcjonalno-gospodarczą o łącznej powierzchni 0,1190 ha, w tym:

  • nieruchomość stanowiąca prawo własności, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1141/2 i powierzchni 0,0297 ha, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako „B” – tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BY1S/00006336/9;
  • nieruchomość stanowiąca prawo własności, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 1141/3 i 1142/1 o łącznej powierzchni 0,0397 ha, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „Bi” inne tereny zabudowane (dz. 1141/3) oraz „B” (dz. 1142/1) – tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BY1S/00003471/6;
  • nieruchomość stanowiąca prawo własności, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1149/3 i powierzchni 0,0178 ha, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako „B” – tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BY1S/00040687/4;  
  • nieruchomość stanowiąca prawo użytkowania wieczystego, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1139/4 i powierzchni 0,0318 ha, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako „Bi” – inne tereny zabudowane, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BY1S/00012816/3.

Nieruchomości zabudowane są budynkiem handlowo-usługowym o Pu = 614,51 m2, powierzchni pomieszczeń w przyziemiu 174,1 m2, wznoszonym w zróżnicowanym okresie czasu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. przyłączami i instalacjami oraz parkingiem urządzonym na działce nr 1139/4. Podjazdy, dojścia do budynku, miejsca parkingowe utwardzone są kostkę polbruk, teren ogrodzony. Dojazd do nieruchomości realizowany jest drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej – działką drogową 1024/8 – ulicą Mickiewicza oraz działką drogową nr 1149/4 – ulicą Sądową. Brama wjazdowa od strony ulicy Mickiewicza z przęseł stalowych od strony ulicy Sądowej wrota stalowe, pełne. Według zapisów planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości objęte wyceny znajdują się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem D37 MW/U, o przeznaczeniu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi nieuciążliwe.

Suma oszacowania wynosi 657 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 438 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 65 700,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: