OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 lipca 2020 r. o godz. 11:45

 

w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako: lokal stanowiący odrębną nieruchomość i udział związany z własnością lokalu w wysokości 90/1000, położonej w: Dobrzeń 21 I/1, gmina Dobroszyce, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w nr WR1E/00044179/9.

 

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny szczytowy, położony na parterze, okna z lokalu wychodzą na trzy strony (północ, wschód i południe). Pomieszczenia: przedpokój, 3 pokoje, pokój z kuchnią, łazienka z WC z oknem. Powierzchnia i struktura lokalu określona przez biegłego różni się od powierzchni i struktury ujawnionej w księdze wieczystej. Różnica w strukturze lokalu jest wynikiem połączenia łazienki z WC oraz połączenia kuchni z pokojem. Różnica powierzchni (0,3 m2) jest niewielka i mieści się w zakresie dokładności metody określenia powierzchni. Lokal posiada balkon od strony południa. Z własnością lokalu związane są następujące pomieszczenia przynależne – piwnica. Układ funkcjonalny lokalu rozkładowy, z jasną kuchnią. Instalacje wewnątrz lokalu: woda zimna i ciepła, kanalizacja, instalacja elektryczna, ogrzewanie centralne (z lokalnej kotłowni).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 173 900,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 130 425,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 17 390,00 zł). Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem sygn. KM 3457/19. Po ww. terminie wadium nie będzie przyjmowane.

 

Oględziny na dwa tygodnie przed licytacją, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu (71) 721 84 40.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz (zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

 

 

 

Położenie: