OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski Likwidator Anna Tomków-Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 lipca 2020 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków I Wydział Cywilny 50-040 Wrocław, ul. Podwale 30, sala nr. 53 (parter), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny należący do dłużnika (…) w udziale 1/2 oraz do dłużników Grażyny i Jerzego Kwiecińskich w udziale 1/2, położonego: 50-421 Wrocław, Szybka 3B, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00157795/4. Lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej lokalu 263,55 m2 oraz powierzchni użytkowej części magazynowej 516,96 m2 (stan według kartoteki lokalu), położony jest na wysokim parterze i w podpiwniczeniu budynku. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest we Wrocławiu przy Szybkiej 3B, w drugiej linii zabudowy, w odległości około 60 m od ul. Romualda Traugutta. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się zabudowania mieszkaniowo-usługowe niskie, pochodzące z okresu przedwojennego, zabudowania mieszkaniowe średniowysokie pochodzące z obecnego wieku oraz zabudowania usługowe. Budynek, w którym usytuowany jest przedmiotowy lokal użytkowy wybudowany został na przełomie 2001-2002 r., znajduje się na częściowo zagospodarowanym osiedlu, w sąsiednich budynkach lokale położone na parterze są w większości wykorzystywane na potrzeby związane z handlem i świadczeniem usług. Dojście i dojazd do budynku od strony frontowej budynku, drogą osiedlową, o nawierzchni wyłożonej kostką betonową typu puzzle. Dostępność komunikacyjna bardzo dobra w odległości około 200 m znajduje się przystanek autobusowy i tramwajowy. Stan techniczny budynku należy uznać za dobry. Lokal składa się z następujących pomieszczeń: sali głównej, pomieszczenia biurowego, korytarza, pomieszczenia zaplecza i toalety. Ponadto do lokalu przynależy magazyn znajdujący się w podpiwniczeniu budynku. Działka, na której znajduje się nieruchomość uzbrojona jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć ciepłownicza, sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć teletechniczna. W dniu oględzin dokonywano wymiany części ocieplenia budynku i izolacji przeciwwilgociowej na ścianie północnej lokalu.

 

Suma oszacowania wynosi 3 403 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 552 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 340 300,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr Km 473/17”, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Ustalono czynność oglądania nieruchomości w dniu 01.07.2020 r. w godzinach od 10:00 do 10:30.

W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego, Z-ca Likwidator Komornik Anna Tomków-Bąk, ul. Krakowska 19-23 we Wrocławiu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: