OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

15 lipca 2020 r. o godz. 14:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, przy ul. Rynek Główny 14, w sali 208, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kętach prowadzi KW nr KR2E/00002049/0, KR2E/00024804/1 oraz KR2E/00024215/5. Należącą do dłużników: (…). OPIS OGÓLNY NIERUCHOMOŚCI: nieruchomości tworzą zwarty kompleks funkcjonalno-użytkowy o łącznej powierzchni 27 a 95 m2. Położone są w Kętach, pow. oświęcimski, woj. małopolskie. Na nieruchomościach, dla których prowadzone są Księgi Wieczyste – KR2E/00024215/5  (dz. nr 4460/3 o pow. 8 a 46 m2) oraz KW nr KR2E/00024804/1 (dz. nr 4460/6 o pow. 9 a 40 m2, dz. nr 4460/5 o pow. 8 a 10 m2) posadowiony jest budynek mieszkaniowo-usługowy (pow. użytkowa budynku: 2 122,68 m2), nieodebrany (poza pomieszczeniami dawnej apteki), czterokondygnacyjny, z dachem mansardowym, podpiwniczony, wolnostojący. Parter oraz część I piętra wykończona na cele usług medycznych. II p., III p. oraz poddasze użytkowe do wykończenia – przestrzeń otwarta z mediami wyprowadzonymi obecnie częściowo zdewastowanymi. Obiekt wyposażony w trzy klatki schodowe w tym jedna prowadzi bezpośrednio na III p. i poddasze. Zaprojektowano również oraz wykonano trzy szyby windowe (obecnie brak wind). Nieruchomość, dla której prowadzona jest KW nr – KR2E/00002049/0 jest niezabudowana, w jej skład wchodzi działka nr 4460/4 o pow. 1 a 99 m2 – podjazdy i parkingi z kostki brukowej w połowie niewykończone – brak utwardzenia i ułożonej kostki. Atrakcyjna lokalizacja: Gmina Kęty posiada korzystne położenie komunikacyjne, co daje jej duże możliwości rozwojowe. Kęty położone są na skrzyżowaniu szlaków drogowych – od Krakowa dzieli je 70 km, od Bielska Białej i Oświęcimia 19 km, 53 km jest do granicy z Czechami w Cieszynie, a 50 km do granicy ze Słowacją w Korbielowie i Zwardoniu. Dojazd: bezpośredni wjazd na działki z ulicy gminnej (ul. Kleparz) o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie: sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa.

Nieruchomości są oszacowane w łącznej kwocie – 1 992 909,96 zł (kwota zawiera podatek VAT wg stawki 23%), ustalono cenę wywołania na kwotę (2/3 ceny oszacowania) – 1 328 606,64 zł (kwota zawiera podatek VAT wg stawki 23%), ustalono wysokość rękojmi na kwotę (10% ceny oszacowania) – 199 290,10 zł (kwota zawiera podatek VAT wg stawki 23%). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć ww. rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj. ING Bank Śląski SA O. w Kętach ul. Kościuszki 15, 77 1050 1113 1000 0022 6247 5664 lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy plac Kościuszki 14 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość będzie można oglądać w dniu – 25.06.2020 r. od godz. 15:30 do godz. 16:00. Inny termin oglądania nieruchomości, po uzgodnieniu z komornikiem, co najmniej 2 tygodnie przed terminem licytacji. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostaje do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. [Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia  1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 690 207 873 lub pod mailem – oswiecim2@komornik.pl.

Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika.

 

 

Położenie: