OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17 czerwca 2020 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21 (sala nr 121), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 413/5, położonej pod adresem Komarno 27, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00067668/5.

Ww. nieruchomość stanowi własność dłużnika (…).

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalno-gospodarczym, parterowym z użytkowym poddaszem. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Nieruchomość budynkowa wybudowana została na początku XX wieku.

Nieruchomość gruntowa jest częściowo ogrodzona płotem drewnianym.

 

Dane techniczne:

 PARTER:

- przedpokój 2,20 x 7,59 – 16,70 m2

- kuchnia 3,14 x 3,97 – 12,47 m2

- pokój 5,32 x 4,14 – 22,02 m2

- pokój 3,32 x 5,35 – 17,76 m2

- pom. gospodarcze przygotowywane pod łazienkę 4,03 x 4,85 – 19,55 m2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAZEM PARTER 88,50 m2.

 

PIĘTRO:

- pokój 5,57 x 7,83 – 3,60 x 1,09 – 39,69 m2

- łazienka 2,32 x 3,81 – 0,85 x 0,95 + 1,54 x 1,10 – 9,72 m2

- pokój 4,44 x 4,21 – 18,69 m2

- pokój 4,30 x 3,38 + 2,38 x 1,80 – 18,81 m2

- kuchnia 2,23 x 4,28 – 9,54 m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 RAZEM PIĘTRO 96,45 m2.

 

STODOŁA:

 - pom. gospod. 6,40 x 7,92 – 50,69 m2.

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 165 920,00 zł.

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 124 440,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 16 592,00 zł.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce na konto, tj.

BGŻ S.A. Jelenia Góra nr 08 2030 0045 1110 0000 0082 8050

albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: