OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, podaje do publicznej wiadomości, że w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

 

2 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosza Guzika ul. Kochanowskiego 4/6, Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu, obręb ewidencyjny nr 0035 Górczyn, numer działki 36, arkusz ewidencyjny 08, o powierzchni 3 559 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00062869/5.

 

Suma oszacowania wynosi 832 300,00 zł, cena wywołania wynosi 624 225,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 83 230,00 zł, którą należy wpłacić: na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez PKO BP SA, w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji; gotówką w siedzibie kancelarii komornika.

Rękojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Szczegóły na www.licytacje.komornik.pl

 

 

Położenie: