OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00127980/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Michał Kaczan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 lipca 2020 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzka 5 w sali nr 212, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Trzebiatowie (przeciwko dłużnikowi: (…) – art. 532 k.c.), położonej: 51-180 Wrocław, ul. Meliorancka, w granicach działki ewidencyjnej nr 6 (AR-19), dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej XI Wydział Cywilny, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00127980/9.

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 8,5428 ha. Teren płaski, nieogrodzony, bez istotnych deniwelacji terenu. Grunt nie posiada przyłączy do sieci uzbrojenia technicznego. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i teletechnicznej biegnących na północ wzdłuż AOW w ul. Meliorancka Południowa. Dojazd do nieruchomości możliwy: od wschodu ulicą Meliorancką (szer. 7,5 m), od północy drogą gruntową będąca własnością Gminy Wrocław dz. ewid. nr 5/2 (szer. 6,5 m) aktualnie niezdatną do użytku, stanowiącą odnogę ulicy Melioranckiej, oraz od zachodu dz. ewid. nr 27 (szer. 8,5 m), stanowiącą odnogę ulicy Ostowej o nawierzchni gruntowej.

 

Suma oszacowania wynosi 6 000 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 500 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 600 000,00 zł w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:

17 1050 1575 1000 0092 3012 9596 ING Bank Śląski S.A O. we Wrocławiu,

albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość przed licytacją można oglądać dnia 22.06.2020 r. od godz. 10:00 do godz. 10:15.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w kancelarii komornika ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 391 21 01

 

Położenie: