OBWIESZCZENIE O LICYTACJI AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego Bartosza Guzika w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 4/6, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c.

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

akcji zwykłych na okaziciela serii B, wyemitowanych przez spółkę pod firmą

Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000045784) o numerach od 000.000.001 do

128.612.943, inkorporowanych w jednym odcinku zbiorowym wystawionym w Warszawie

dnia 08.05.2015 r. o wartości nominalnej 1,00 zł jedna akcja.

Wartość szacunkowa: 76 479 000,00 zł*). Cena wywołania: 57 359 250,00 zł*).

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

*) cena za całość

 

Zgodnie z art. 8671 § 1 k.p.c. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794 w taki sposób, by kwota rękojmi została zaksięgowana na rachunku bankowym komornika przed wywołaniem licytacji. W tytule przelewu należy podać sygnaturę sprawy, imię i nazwisko/nazwę firmy oraz adres.

 

Zgodnie z art. 8672 § 4 k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

 

Komornik zawiadamia o możliwości powstania po stronie uczestników licytacji obowiązków, o których jest mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji - w tym obowiązku zgłoszenia właściwemu organowi kontroli zamiaru nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo dominacji nad spółką podlegającą ochronie w trybie tejże ustawy. Dokonanie zgłoszenia należy wykazać organowi egzekucyjnemu przed przystąpieniem do licytacji. Z uwagi na powyższe komornik zastrzega możliwość odroczenia udzielenia przybicia na rzecz podmiotu, który w toku licytacji zaoferuje najwyższą cenę do czasu upływu terminów wskazanych w ustawie o kontroli niektórych inwestycji.

 

Zgodnie z art. 871 k.p.c. nabywca zobowiązany będzie zapłacić natychmiast po udzieleniu mu przybicia, przynajmniej jedną piątą wylicytowanej ceny (20%), przy czym reszta wylicytowanej ceny płatna jest na rachunek bankowy komornika najpóźniej do godziny dwunastej następnego dnia roboczego. Wydanie odcinka zbiorowego akcji nastąpi po uprawomocnieniu się przybicia i zapłacie całej wylicytowanej ceny.

 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

Położenie: