OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1O/00050064/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

29 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii mieszczącej się: 55-200 Oława, ul. Brzeska 31/5, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: działkę nr 144/4 o pow. 0,1748 ha grunty orne. Działka użytkowana rolniczo. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej oraz możliwość podłączenia do sieci wodociągowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 24RM – teren zabudowy zagrodowej,

położonej: 55-010 Święta Katarzyna, Ozorzyce,  

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00050064/5.

 

Suma oszacowania wynosi 35 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 850,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 580,00 zł, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej do dnia 28.04.2020 r. (art. 962 §1 kpc).

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia 1/5 ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 1 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 2 kpc).

W przedmiotowej sprawie nie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99.

 

 

Położenie: