OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW WR1O/00049704/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Michał Szymik, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 13:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie, 55-200 Oława, ul. 11 Listopada 12, sala nr 4 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników (…); położonej: ul. Nagietkowa 4, Chrząstawa Wielka (gmina Czernica 55-003), dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00049704/4.

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0972 ha (tj. 972 m2), znajdująca się w granicach działki ewidencyjnej nr 811/26 AM-1, obręb: Chrząstawa Wielka, gm. Czernica, powiat: wrocławski, województwo: dolnośląskie. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr WR1O/00049704/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, jako nieruchomość gruntowa, stanowiąca (sposób korzystania): łąki trwałe, grunty orne, położona jest: Chrząstawa Wielka, ul. Nagietkowa nr 4, (55-003 Czernica). Na działce znajduje się rozpoczęta w 2009 roku budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwukondygnacyjnego (niepodpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem), w zabudowie wolnostojącej, którego szacunkowy stopień zaawansowania robót wynosi 77,50% i potocznie określa się go jako „stan deweloperski”, z tym że wykonano dodatkowe roboty wykończeniowe, jednak bez wykonanej elewacji, jak również z wadliwie wykonaną, niedokończoną częścią robót wykończeniowych i zagospodarowaniem terenu. Stan budynku od 2016 roku nie uległ zmianie, ostatni wpis w dzienniku budowy jest z dnia 16.05.2015 r. Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej, murowanej, a posiada następujące parametry techniczne: powierzchnia zabudowy: 182,28 m2, powierzchnia użytkowa: 185,62 m2 (przy czym uwzględnia jednoprzestrzenne poddasze 52,62 m2, a bez garażu 18,8 m2) i kubatura 666,73 m3. Na parterze planowane są dwa lokale mieszalne o powierzchniach 72 m2 i 61 m2, umożliwiające niezależne korzystanie z budynku. Budynek znajduje się w północnej części działki nr 811/26, która posiada kształt prostokąta o boku długości ok. 42 m × 25 m. Granica frontowa nieruchomości stanowiąca bok północny przylega do drogi publicznej (gminnej) o nawierzchni szutrowej (utwardzonej kruszywem), którą stanowi działka nr 811/18, będąca sięgaczem/zaułkiem ulicy Ziołowej, nie posiadająca urządzonych chodników, poboczy, czy zieleni. Teren działki jest nieogrodzony, stanowi niepielęgnowaną (odłogowaną) zieleń i roślinnością trawiastą. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącze do sieci energetycznej, wodociągowej, zaś w pasie drogowym znajduje się sieć gazowa i kanalizacyjna. Ścieki z budynku odprowadzane są do szamba. Teren obejmujący przedmiotową nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu miejscowego, zaś ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica wynika, iż nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Suma oszacowania wynosi 424 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 42 400,00 zł. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, gotówce albo uiszczona na konto kancelarii komorniczej:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 78 1600 1462 1837 1388 6000 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Oławie akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: