OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NR WR1M/00029016/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miliczu Agnieszka Kołodziej Kancelaria Komornicza nr I w Miliczu (tel.: (71) 384 03 99, fax (71) 383 16 13) na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 983 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

12 maja 2020 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Miliczu, ul. J. Piłsudskiego 10, w sali nr 19, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działkę nr 141/2 o pow. 0,4800 ha (PsIV – pastwiska trwałe o pow. 0,20 ha, Br-PsIV – grunty rolne zabudowane o pow. 0,28 ha), zabudowaną budynkami o charakterze mieszkalnym i użytkowym, ogrodzona, część niezabudowana w części utwardzona betonem wykorzystywana jako place składowe. Doprowadzone przyłącze wodociągowe, energii elektrycznej, kanalizacyjne do własnego zbiornika bezodpływowego. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na terenie: M – tereny zabudowy mieszkaniowej, ponadto w granicach historycznego układu ruralistycznego tożsamego ze strefą „B” ochrony konserwatorskiej, strefy OW ochrony konserwatorskiej, Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 309 „Zbiornik międzymorenowy Smoszew”, na części działki znajduje się stanowisko archeologiczne. Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji. Budynek biurowy – z lat 80. XX wieku, jednokondygnacyjny, w zabudowie szeregowej, niepodpiwniczony, wymieniona instalacja elektryczna i pokrycie dachu na papę termozgrzewalną wraz z ociepleniem, pow. użytkowa 74,38 m2, dobudowany do budynku mieszkalnego, który pochodzi z lat powojennych, jednokondygnacyjny, w zabudowie szeregowej, wymieniono instalację elektryczną, centralne ogrzewanie – piec na paliwo stałe, pow. użytkowa 70,97 m2; budynek garażowy – z lat 80. XX wieku, jednokondygnacyjny, w zabudowie szeregowej, brama metalowa, nowe tynki, wymieniono instalację elektryczną, pow. użytkowa 49,19 m2; budynek magazynowy I – przybudowany do ww. budynków od strony budynku garażowego, jednokondygnacyjny, w części z poddaszem składowym, niepodpiwniczony, przy budynku zadaszona wiata, wyposażony w instalację elektryczną, wyremontowano częściowo posadzkę, pow. użytkowa 205,15 m2; budynek magazynowy II – z lat 80. XX wieku, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną, w 2012 r. częściowo wyremontowany, pow. użytkowa 127,20 m2. W dziale III księgi wieczystej wpisane są: dożywotne, bezpłatne i niepodzielne prawo służebności mieszkania, polegające na współposiadaniu całego budynku mieszkalnego z prawem współkorzystania z garażu, stodoły i budynku gospodarczego oraz z prawem swobodnego poruszania się w obrębie siedliska, o wartości 76 248,00 zł oraz prawo użytkowania nieruchomości o wartości 25 954,00 zł. Prawa te pozostaną w mocy i o ich wartość obniżona została kwota oszacowania i cena wywołania. Została zgłoszona umowa najmu z dnia 31.10.2017 r. (nie jest wpisana do księgi wieczystej), której przedmiotem jest wydzielona część budynku o pow. 26,54 m2 wraz z prawem korzystania z placu, zawarta na czas nieokreślony, wartość rocznego czynszu (z uwzględnieniem art. 1002 kpc – roczny termin wypowiedzenia, który potencjalny nabywca będzie mógł dochować w celu wypowiedzenia umowy) została wyceniona na kwotę 5 455,00 zł, o którą obniżono kwotę oszacowania i cenę wywołania, położonej: 56-300 Ostrowąsy 3, gmina Milicz (nr zgodnie z ewidencją gruntów i budynków), dla której: Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1M/00029016/6.

 

Suma oszacowania wynosi 296 957,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 oszacowania i wynosi 197 971,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 695,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania rachunku bankowego komornika).

Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika (podając sygn. akt KM 42/18):

PKO BP SA O. Oleśnica 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Zdjęcia do pobrania.

 

Położenie: