OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań zawiadamia, że w dniu

 

5 czerwca 2020 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 1.06, przy ul. Kamiennogórskiej 26, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości jako: (nieruchomość gruntowa zabudowana) usytuowanej pod adresem: 60-416 Poznań, ul. Olsztyńska 8, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00020439/6.

 

Suma oszacowania wynosi: 1 060 400,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 795 300,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 106 040,00 zł, na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr. XVIII w Poznaniu, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu nr rachunku: 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 tytułem: Km 49/15 (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, (akta dołączone do sprawy II Co 1891/18/5) lub w kancelarii komorniczej.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny, tel. (61) 222 49 94, fax. (61) 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl

 

Położenie: