OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań zawiadamia, że w dniu

 

14 maja 2020 r. o godz. 11:20

 

w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 1.07, przy ul. Kamiennogórskiej 26, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości jako: 1/2 cz. udziału w nieruchomości (lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość) usytuowanej pod adresem: 60-458 Poznań, ul. Słupska 60/3, dla której Sąd Rejonowy Poznań -Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00072826/5.

 

Suma oszacowania wynosi: 219 600,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 164 700,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 21 960,00 zł na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr. XVIII w Poznaniu, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu nr rachunku: 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 tytułem: Km 1703/16, (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, (akta dołączone do sprawy II Co 5221/16/4) lub w kancelarii komorniczej.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny, tel. (61) 222 49 94, fax (61) 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl  

 

Ponadto komornik zawiadamia, że o godz. 11:00 odbędzie się licytacja 1/2 części udziału należącego do innego dłużnika w przedmiotowym lokalu mieszkalnym. Oba udziały stanowią całość przedmiotowej nieruchomości lokalowej.

 

Położenie: