OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymon Krawczyk (tel. (77) 547 70 50) ogłasza, że dnia

 

17 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimskiej 60 a w sali nr 214, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 57,90 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1187/100000 w prawie współwłasności działki gruntowej nr 202/16 km 4 o pow. 0,5450 ha, obręb 0091 i wspólnych części budynku objętych KW nr OP1O/00131464/2. Lokal znajduje się na 5.kondygnacji (IV piętrze). Należącego do: (…). Położonego: 46-040 Ozimek, ul. Leśna 5b/9, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00134797/6].

 

Suma oszacowania wynosi 117 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 700,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić w kasie Kancelarii lub na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe nr 1 w Krakowie

84 1600 1462 1836 2670 2000 0001.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację 16.04.2020 r.).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy Ozimska 60 A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka (ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.

 

Położenie: