OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezary Kalinowski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 kwietnia 2020 r. o godz. 9:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki o nr 87/4, 87/6, 86/4, 86/6, położonej pod adresem: 16-060 Zabłudów, Kudrycze, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00115877/5, o powierzchni 0,2171 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 149,80 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 617 844,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 463 383,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 784,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia należy wpłacić do dnia 16.04.2020 r. na rachunek bankowy komornika:

Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku 60 1240 5211 1111 0000 4928 2692

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: