OBWIESZCZENIE

 

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GORLICACH CEZARY BŁAŻOWSKI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 kwietnia 2020 r. o godz. 9:30

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 310/6 o pow. 0,3501 ha oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jak tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności a w części tereny rolne oraz tereny wód, położonej w miejscowości Łosie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00084845/9.

 

Nieruchomość oszacowana na kwotę: 28 138,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 21 103,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 813,80 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w sekretariacie kancelarii lub na rachunek komornika nr:

64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 Santander Bank Polska S.A.

 

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komornikgorlice.info  lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice, ul. Legionów 12/6A, nr tel. (18) 353 10 84.

 

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc).

 

Położenie: