UWAGA!: Ze względu na odwołanie wszystkich licytacji przez SR w Świdnicy do końca marca, n.w. licytacja nie odbędzie się. Nowe terminy licytacji zostaną ustalone z Sądem gdy Sytuacja się unormuje.

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI GARAŻU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Paweł Tyliszczak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

3 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę pod adresem ul. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica w sali nr 207, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

miejsca parkingowego - garaż nr 3 - położonego pod adresem: 58-100 Świdnica, ul. Kazimierza Wielkiego 26, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00065188/0. Lokal o powierzchni użytkowej 18,70 m2, położony jest na poziomie -0,5 budynku wielorodzinnego o 4 kondygnacjach naziemnych.

 

Suma oszacowania wynosi 30 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 18 2030 0074 5338 0000 2028 8018.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

 

Położenie: