OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Stanisław Prus Kancelaria Komornicza nr XIX we Wrocławiu na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę we Wrocławiu przy ul. Podwale 30, w sali 146, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej udział w wysokości 8/12 w prawie własności nieruchomości. położonej we Wrocławiu przy ul. Buraczanej 17B, stanowiącej działkę nr ew. 3/12, (AM-12), obręb 0015, Klecina o powierzchni 192 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o powierzchni 151,39 m2.

Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00074797/2.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 810 000,00 zł.

Suma oszacowania udziału 8/12 w nieruchomości wynosi 540 000,00 zł.

 

Cena wywołania udziału 8/12 w powyższej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 360 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 54 000,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0019 6238.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 344 70 19.

 

Położenie: