OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński (tel. (94) 312 56 99) ogłasza, że dnia

 

21 kwietnia 2020 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: działka gruntu nr 119/2 o pow. 2,210 ha zlokalizowana w obrębie ewidencyjnym 0054 Motarzyn, gmina Tychowo. Działka jest niezabudowana, posiada kształt nieregularny, teren o konfiguracji płaskiej, porośnięta roślinnością siedlisk łąkowych, teren znacznie podmokły, liczne zastoiska wodne, przy granicy wschodniej działki rośnie szpaler drzewostanu dębowego. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny trwałych użytków zielonych i tereny zabudowy mieszkaniowej istniejącej z towarzyszącą zabudową gospodarczą. W dalszej odległości znajdują się tereny rolne i leśne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej miejscowości Motarzyn. Dojazd do działki nr 119/2 drogą gruntową (działka ewidencyjna numer 110 – droga gminna). Ponadto działka posiada dostęp do drogi poprzez działkę ewidencyjną numer 120/3 – działka wydzielona geodezyjnie ale nie urządzona w terenie, również droga gminna;

położonej: 78-220 Tychowo, Motarzyn, Motarzyn,

dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1B/00041650/5.

 

Suma oszacowania wynosi 35 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 23 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 520,00 zł w gotówce w kasie komornika lub na konto:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 2030 0045 1110 0000 0274 6030

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: