OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Michał Plaza zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

31 marca 2020 r. o godz. 14:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala numer XX, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Piekoszów, oznaczonej jako działka nr 374/18 o pow. 944,00 m2, obręb Piekoszów, posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach pod nr KI1L/00113949/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 234 243,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 175 682,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 424,30 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika (BZ WBK S.A. 07 1090 2040 0000 0001 3060 1112) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Położenie: