OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW KA1K/00060089/7 oraz KA1K/00080781/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Radosław Hora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

2 kwiecień 2020 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach mającego siedzibę przy Katowice, Warszawska 45, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: Hurtownia „MIKOŁAJ” K. Flasza, B. Kościelny Spółka Jawna;

położonej: 40-067 Katowice, Kamienna 4,

dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KA1K/00060089/7 oraz KA1K/00080781/4.

UWAGA! Komornik postanowieniem z dnia 23 października 2018 r. zarządził o połączeniu egzekucji z ww. nieruchomości objętych księgami wieczystymi KA1K/00060089/7 oraz KA1K/00080781/4 dla których jest prowadzony jest nadzór sądowy pod sygn. II Co 118/18.

Połączenie dotyczyło wskazanych nieruchomości:

1) KA1K/00060089/7, numer ewidencyjny działki 25/6 o powierzchni 710 m2; Katowice, ul. Kamienna 4;

2) KA1K/00080781/4, numer ewidencyjny działki 25/5 o powierzchni 745 m2; Katowice, ul. Kamienna 4;

owe działki gruntu w księgach wieczystych w sposobie korzystania mają wpisane inne tereny zabudowane, i faktycznie tworzą jedną całość na której jest usytuowany budynek magazynowy. Budynek ten jest wolnostojącym obiektem, ma powierzchnię użytkową 1 155,20 m2 i zajmuje obydwie działki. Wobec czego wskazane nieruchomości gruntowe oraz znajdujący się tam budynek tworzą nieruchomość zabudowaną jednym budynkiem, składającej się z dwóch działek gruntu.

 

Suma oszacowania wynosi 958 585,00 zł i jest to kwota netto do której dolicza się 23% podatku VAT, tj. kwotę 220 474,50 zł, co daję kwotę łącznie 1 179 060,00 zł, i jest to kwota brutto (z podatkiem VAT).

Zatem ostateczna kwota oszacowania wynosi 1 179 060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 718 938,75 zł netto, do której należy doliczyć podatek VAT w kwocie 165 355,91 zł. co łącznie daje kwotę: 884 294,66 zł brutto (z podatkiem VAT).

 

Zatem ostateczna kwota wywołania wynosi 884 295,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 117 906,00 zł (i jest to kwota brutto zawierająca 23% podatku VAT). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Katowicach, ul. Mickiewicza 18 1050 1214 1000 0023 6024 0838

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wskazana rękojmia musi być tak wpłacona aby znalazła się na koncie komornika lub w jego kasie najpóźniej dzień przed licytacją!

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 30 marca 2020 r. od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach przy Katowice, Warszawska 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Operat szacunkowy można oglądać również w kancelarii komornika tj. Katowice, ul. Wolnego 12/302.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.

Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Położenie: