OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Monika Masternak Kancelaria Komornicza nr VIII w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. A. Grottgera 15/2, tel. (75) 76 460 50 na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 marca 2020 r. o godz. 14:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze mającego siedzibę pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra w sali nr 220, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości:

1) nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu nr 469/1 zabudowana budynkiem hotelowym położona w Szklarskiej Porębie przy ulicy Gustawa Morcinka 2, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JGJJ/00037781/4. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik LG&JR Hotel Sp. z o.o., regon 361417424 zs. 70-244 Szczecin, ul. Bolesława Krzywoustego 6/10.

Suma oszacowania wynosi 4 205 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 153 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 420 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

27 1020 2124 0000 8102 0075 4069

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Jeleniej Górze

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

2) Nieruchomość gruntowa działka gruntu nr 469/2 zabudowana budynkiem hotelowym, położona jest w Szklarskiej Porębie przy ulicy Gustawa Morcinka 2, objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00052750/9. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik LG&JR Hotel Sp. z o.o. regon 361417424 zs. 70-244 Szczecin, ul. Bolesława Krzywoustego 6/10.

Suma oszacowania wynosi 4 095 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 071 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 409 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

27 1020 2124 0000 8102 0075 4069

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Jeleniej Górze

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: