OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezary Kalinowski (tel. (85) 732 17 97) ogłasza, że w dniu

 

17 marca 2020 r. o godz. 10:00

 

w siedzibie Izby Komorniczej w Białymstoku pod adresem: Białystok ul. Sybiraków 15 lok. 2a, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niezabudowanej nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 15-157 Białystok, ul. Skalna 3, stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 9/67 o pow. 2 283 m2 oraz 9/66 o pow. 1 250 m2. Łączna powierzchnia działek wynosi 3 533 m2. Działki mają status działek leśnych. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00064781/2.

W Dziale IV księgi wieczystej wpisana jest służebność drogi koniecznej ustanowionej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr geod. 9/51.

UWAGA: Przedmiotowa nieruchomość stanowi gospodarczo zorganizowaną całość z nieruchomością opisaną w księdze wieczystej nr BI1B/00156900/5, której licytacja odbędzie się w dniu 16.03.2020 r. o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w sali nr XV.

 

Suma oszacowania wynosi 331 862,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 248 896,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 186,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w Kancelarii komorniczej lub przelewem na konto komornika:

Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku 60 1240 5211 1111 0000 4928 2692.

Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 (1) w zw. z art. 1013 (6) §1 kpc). Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Zgodnie z przepisem art. 867(2) §2 kpc w zw. z art. 1013 (6) §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Zgodnie z treścią art. 871 kpc nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, gotówką lub na rachunek komornika, przy czym wpłata gotówki lub uznanie rachunku komornika wpłaconą kwotą musi nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia przetargu, pod rygorem jego niezwłocznego wznowienia, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. Resztę ceny, na którą zalicza się złożona rękojmia uiszcza się do godziny osiemnastej (18:00) dnia następnego w Kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika wskazany powyżej. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 (2) kpc w zw. z art. 1013 (6) §1 kpc).

 

Położenie: