OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NR WR1M/00023665/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miliczu Agnieszka Kołodziej Kancelaria Komornicza nr I w Miliczu (tel.: (71) 384 03 99, fax (71) 38316 13) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

27 marca 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Miliczu, ul. J. Piłsudskiego 10, w sali nr 12, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: dz. nr 1/1, 13/3, 14/1, 248/15, 248/16 o pow. 69,7500 ha. Oznaczenie według ewidencji gruntów i budynków dz. nr 1/1: RIVa grunty orne o pow. 1,96 ha, RIVb grunty orne o pow. 10,27 ha, RV grunty orne o pow. 11,81 ha, RVI grunty orne o pow. 0,92 ha, W-RIVb grunty pod rowami o pow. 0,06 ha, W-RV grunty pod rowami o pow. 0,24 ha, Lzr-RV grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o pow. 1,96 ha, łączna powierzchnia 27,22 ha; dz. nr 13/3: RIVb grunty orne o pow. 0,27 ha, RV grunty orne o pow. 0,44 ha, RVI grunty orne o pow. 0,14 ha, łączna powierzchnia 0,85 ha; dz. nr 14/1: RIVb grunty orne o pow. 0,75 ha, RV grunty orne o pow. 0,42 ha, RVI grunty orne o pow. 0,03 ha, łączna powierzchnia 1,20 ha; dz. nr 248/15: RIVb grunty orne o pow. 3,92 ha, RV grunty orne o pow. 7,78 ha, RVI grunty orne o pow. 0,69 ha, ŁV łąki trwałe o pow. 0,19 ha, łączna powierzchnia 12,58 ha; dz. nr 248/16: RIVa grunty orne o pow. 3,70 ha, RIVb grunty orne o pow. 1,12 ha, RV grunty orne o pow. 15,03 ha, RVI grunty orne o pow. 8,05 ha, łączna powierzchnia 27,90 ha. Działki nie są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, nie została również podjęta uchwała obejmująca ten teren rewitalizacją. Dla działek obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cieszków, wg którego działki mają odpowiednio przeznaczenie: dz. nr 1/1 AM 1 – tereny użytków rolnych klasy IV, tereny pozostałych użytków rolnych, przez działkę przebiega linia energetyczna 110 kV wraz ze strefą wyłączoną z zainwestowania, dz. nr 13/3 AM 1 – tereny pozostałych użytków rolnych, dz. nr 14/1 AM1 – tereny użytków rolnych klasy IV, tereny pozostałych użytków rolnych, dz. nr 248/15 AM 2 – tereny użytków rolnych klasy IV, tereny pozostałych użytków rolnych, dz. nr 248/16 AM 2 – tereny użytków rolnych klasy IV, tereny pozostałych użytków rolnych, częściowo teren wskazany do zalesienia. Bezpośredni dojazd do działek nr 1/1, 13/1 i 14/1 drogami gruntowymi – nieutwardzonymi. Dojazd do działek nr 248/15 i 248/16 drogą utwardzoną asfaltem. Działki znajdują się w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej. Działki są zarośnięte głównie drzewkami iglastymi, nie są wykorzystywane zgodnie z zapisami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cieszków, jak również w wypisie z rejestru gruntów, położonej: Góry 56-330, gmina Cieszków, dla której: Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1M/00023665/8.

 

Suma oszacowania wynosi 2 556 498,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 oszacowania i wynosi 1 917 373,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 255 649,80 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania rachunku bankowego komornika). Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmie można uiścić także na konto komornika (podając sygn. akt 958/17):

PKO BP SA O. Oleśnica 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: