OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Bernadeta Brzóska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

12 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 109 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako prawo wieczystego użytkowania gruntu położonej w Katowicach w rejonie ulic Karolinki i 73 Pułku Piechoty, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KA1K/00088538/2. Nieruchomość będąca przedmiotem użytkowania wieczystego składa się z działki gruntu o nr 3904/55 o powierzchni 94 208 m2. Egzekucja jest prowadzona przeciwko dłużnikowi spółce Acero S.A. z siedzibą w Gliwicach, przy udziale uczestnika postępowania obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości który czynnością prawną w postaci aktu notarialnego Rep A 6418/2016 r. w dniu 03 listopada 2016 r. nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 17 094 000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 23% stawki podatkowej.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 11 396 000,00 zł (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). Wskazane kwoty są kwotami netto.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 1 709 400 zł (milion siedemset dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunku bankowym komornika nr 06 1050 1214 1000 0022 6583 0857 ING Bank Śląski S.A. w Katowicach oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty. Rękojmię złożyć można także w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Do licytacji dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które dokonają wpłaty rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie licytacji (w przypadku dokonywania wpłat przelewem bankowym decyduje moment uznania na rachunku bankowym organu egzekucyjnego, a nie data złożenia dyspozycji przelewu).

* do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony 23% podatek VAT; wartość brutto oszacowanej nieruchomości wynosi 21 025 620 zł w tym 23% podatek VAT w kwocie 3 931 620,00 zł; wartość brutto ceny wywołania wynosi: 14 017 080,00 zł w tym 23% podatek VAT w kwocie 2 621 080 zł.

 

Położenie: