OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezary Kalinowski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 marca 2020 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok w sali nr XV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: Willa Tanona-Chaber Spółka z .o.o.

położonej: 15-157 Białystok, ul. Skalna 1,

oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 15 Bagnówka jako działki o nr geod.: 9/58 o pow. 832 m2, 9/59 o pow. 605 m2, 9/60 o pow. 438 m2. Łączna powierzchnia wynosi 1 875 m2. Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym o charakterze pensjonatu o pow. zabudowy 455,65 m2, pow. użytkowej 1 383,43 m2, kubaturze 5 850,98 m3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00156900/5.

 

Suma oszacowania wynosi 5 589 057,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 191 792,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 558 905,70 zł. Rękojmię należy wpłacić do dnia 13.03.2020 r. na konto komornika:

Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku 60 1240 5211 1111 0000 4928 2692

UWAGA: Przedmiotowa nieruchomość stanowi gospodarczo zorganizowaną całość z nieruchomością opisaną w księdze wieczystej nr BI1B/00064781/2, stanowiącej działki o nr 9/67 i nr 9/66, której licytacja odbędzie się w dniu 17.03.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Izby Komorniczej w Białymstoku przy ul. Sybiraków 15 lok. 2A , w trybie określonym w art. 1013 (6) kpc.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: