OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

2 marca 2020 r. o godz. 13:30

 

w Sądzie Rejonowym Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Wygnanów gm. Małogoszcz, składającej się z działki nr 33 o pow. 2,19 ha (działka zabudowana) oraz działek nr 70/1 o pow. 0,36 ha oraz nr 70/2 o pow. 0,53 ha (działki rolne - niezabudowane o średniej klasie bonitacji RIVa do RVI) stanowiącej zgodnie z wnioskiem wierzyciela własność dłużnika. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie nr KI1J/00034705/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 151 484,00 zł. Cena wywołania wynosi: 113 613,00 zł. Wartość rękojmi: 15 149,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: