OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WR1K/00070549/1

 

Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu B. Borkowski Likwidator Anna Tomków-Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 lutego 2020 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 156 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej tereny mieszkaniowe w obrębie działki 237 położonej: 53-201 Wrocław, Starzyńskiego 43, należącej do dłużników: (…) w udziale 1/2, (…) w udziale 1/2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00070549/1

Nieruchomość położona jest przy ulicy S. Starzyńskiego 43 we Wrocławiu, działka numer 237, AM-6, obręb 0019 – Ołtaszyn. Nieruchomość graniczy bezpośrednio od północy z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej – ulicą Stefana Starzyńskiego, od wschodu z ciągiem pieszym o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, od południa z terenem rekreacyjnym (m.in. placem zabaw dla dzieci), natomiast od zachodu z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Działka o regularnym kształcie, prostokątna. Teren działki płaski, zagospodarowany, porośnięty pojedynczymi drzewami, krzewami ozdobnymi i trawą, częściowo ogrodzony. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – wjazd urządzony od ul. S. Starzyńskiego. Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, uzbrojony jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz teletechniczna. Budynek wolno stojący, o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, o murowanej konstrukcji ścian, z dachem dwuspadowym, pokrytym dachówką ceramiczną - karpiówką na podkładzie z łat drewnianych. Powierzchnia użytkowa budynku: 254,55 m2. W bryle budynku znajduje się ponadto garaż jednostanowiskowy i kotłownia o łącznej powierzchni 27,86 m2. Rok budowy: 1981. Rozbudowa w 2012 r. Stan techniczny budynku: dobry.

 

Suma oszacowania wynosi 1 286 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 964 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 128 600,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr Km 499/17", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Ustalono czynność oglądania nieruchomości w dniu 13.02.2020 r. w godzinach od 10:00 do 10:30.

W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego, Z-ca Likwidator Asesor Anna Tomków-Bąk, ul. Krakowska 19-23 we Wrocławiu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: