OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 lutego 2020 r. o godz. 13:15

 

w sali nr 205 w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości niezabudowanej położonej w Głębowicach, przy ul. Wadowickiej. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KR2E/00038619/8, na którą składa się prawo własności dwóch działek:

Dz. nr 803/3 o pow. 0,4415 ha;

Dz. nr 803/4 o pow. 0,0529 ha.

 

 W północnej granicy działki nr 803/3 przebiega sieć wodociągowa oraz gazowa, sieć elektroenergetyczna w sąsiedztwie. Działka nr 803/3 położona jest w ok. 41% w terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek symbolem MN.RM58 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

 

Wskazuję sumę oszacowania nieruchomości na kwotę 60 508,00 zł.

Cena wywołania wynosi kwotę - 45 381,00 zł, (trzy czwarte ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi kwotę - 6 050,80 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć ww. rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania ww. nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj. ING Bank Śląski SA O. w Kętach ul. Kościuszki 15, 77 1050 1113 1000 0022 6247 5664 lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy placu Kościuszki 14 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostaje do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 509 255 559 lub pod mailem - oswiecim2@komornik.pl

Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika.

 

Położenie: