OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

10 marca 2020 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziałów wynoszących po 1/2 części nieruchomości opisanej jako: działka ewid. nr 1525 - o pow. 0,70 ha zabudowana budynkiem murowanym handlowo-administracyjno-socjalnym o pow. 131,76 m2 oraz z dobudowaną kotłownią o pow. 14,27 m2, budynkiem wiaty stalowej częściowo zamkniętej o pow. 179,12 m2, budynkiem magazynowym nr 1 o pow. 72,90 m2 i budynkiem magazynowym nr 2 o pow. 121,50 m2, wykonanymi z prefabrykatów żelbetowych; budynkiem magazynowo-warsztatowym o pow. 184,68 m2 wykonanym z prefabrykatów;

położonej w miejscowości: Siemiechów gm. Gromnik, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie zs. w Tuchowie nr: TR2T/00200639/3.

 

Udział dłużnika (…) w nieruchomości wynoszący 1/2 część oszacowany jest na kwotę 327 278,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych). Cena wywoławcza ww. udziału w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 218 185,34 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 34/100).

Udział dłużniczki (…) w nieruchomości wynoszący 1/2 część oszacowany jest na kwotę 327 278,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych). Cena wywoławcza ww. udziału w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 218 185,34 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 34/100).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości, tj. w kwocie 32 727,80 zł, a w przypadku przystąpienia do licytacji dwóch udziałów wynoszących po 1/2 części nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania poszczególnych udziałów, tj. w kwocie 65 455,60 zł (2 x 32.727,80 zł) na rachunek bankowy komornika nr: 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 27.02.2020 r. oraz 03.03.2020 r. w godz. od 10:00 do 12:00 Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68.

 

Położenie: