OBWI ESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 marca 2020 r. o godz. 14:00

 

sala 20 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Dobczyce; składającej się z działek ewidencyjnych nr 343/3 i nr 343/4. Działka nr 343/3 o powierzchni 2 000 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny o numerze porządkowym 15 c o powierzchni użytkowej 261, 15 m2. Budynek częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem z możliwością adaptacji na cele mieszkalne. Działka nr 343/4 jest to nieruchomość niezabudowana o powierzchni 14 159 m2. Zgodnie z danymi z ewid. grunt. i budyn., działki ewidencyjne nr 343/2 o pow.1,6159 ha , zostały podzielone się na działki nr 343/3 i 343/4 i posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość stanowi własność dłużników i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR2Y/00028176/4.

 

Działka nr 343/3 oszacowana jest na kwotę: 592 000,00 zł.

Cena wywoławcza w tej licytacji wynosi 3/4 wartości oszac., tj. kwotę: 444 000,00 zł.

Działka nr 343/4 oszacowana jest na kwotę: 62 000,00 zł.

Cena wywoławcza w tej licytacji wynosi 3/4 wartości oszac., tj. kwotę: 46 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. l0:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomością także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Jeżeli nieruchomość spełnia warunki do uznania jej jako nieruchomości rolnej w rozumieniu ust. z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego zmienionej z dniem 30.04.2016 roku przez ust. z dnia 14.04.2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz.585). W związku z przepisami znowelizowanej ustawy w przypadku nabywania nieruchomości w drodze egzekucji nie znajdują zastosowania ograniczenia w nabywaniu ich przez osoby nie będące rolnikami indywidualnymi. Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podst. art. 4 cytowanej ww. ustawy Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa, może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.

 

Położenie: