OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymon Krawczyk (tel. (77) 54 77 050) ogłasza, że dnia

 

27 marca 2020 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimskiej 60 a w sali nr 129, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…); stanowiącej: lokal mieszkalny wraz z piwnicą o łącznej pow. użytkowej 27,57 m2 wraz z udziałem 500/1000000 w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności działki gruntowej nr 1193/7 km20, obręb 0055 -Gosławice, objętej KW nr OP1O/00055273/9. Lokal znajduje się na 1.kondygnacji (parterze) wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Według zapisów w księdze wieczystej składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. oraz przynależnej piwnicy nr 4A o łącznej pow. użytkowej 27,57 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 24,40 m2, a powierzchnia przynależnej piwnicy 3,17 m2. Położonego: 45-266 Opole, ul. Majora Hubala 12a/4, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00143331/8].

Suma oszacowania wynosi 102 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 230,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie Kancelarii lub na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

84 16001462 1836 2670 2000 0001.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację 26.03.2020 r. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwolenie morganu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy Ozimska 60 A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim, i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka(ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.

 

Położenie: