OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

18 marca 2020 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości opisanej jako: nieruchomość położona jest w Oświęcimiu, przy ul. Nideckiego 1 i opisana jest jako działka nr 920/1 ROLA Z ZABUDOWANIAMI o pow. 0,1806 ha, działka nr 2128 TERENY MIESZKANIOWE o pow. 0,0185 ha. Łączna pow. 0,1991 ha. Działki gruntowe stanowiące zorganizowaną całość, zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem niemieszkalnym, z prawnym dostępem do drogi publicznej. Powierzchnia użytkowa całego domu 85,43 m2. Stan techniczny budynku – do remontu. Przedmiot wyceny znajduje się na obszarze, dla którego nie sporządzono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/600/17 Rady Miasta Osiek z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim przedmiot wyceny znajduje się na terenie zabudowany mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczonym symbolem MN. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/00024222/0, stanowiącej współwłasność dłużnika: (…).

 

Udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 108 069,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 72 046,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 10 806,90 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje godzina i data wpływu ww. kwoty na konto komornika).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: