Obwieszczenie o pierwszej licytacji

nieruchomości nr KW PO1O/00002526/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

13 marca 2020 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach, mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 57 w sali nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wydzielonej części nieruchomości, należącej do dłużniczki (…). Przedmiotem licytacji jest działka o nr. ew. 119, obręb 00001 – Bąblin, położona na obrzeżach wsi Bąblin, przynależna do nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1O/00002526/0.

Jest to działka o pow. 5,3600 ha (klasa RIVa – 4,6000 ha, klasa RV – 0,7600 ha), położona na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywana na cele rolne. Jej kształt jest nieregularny. Dojazd do działki zapewniony jest drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. Działka wchodzi w obszar gruntów słabych i najsłabszych, o mniejszej przydatności rolniczej, obszar terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Puszcza Notecka).

 

Suma oszacowania ww. działki wynosi 275 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 206 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP PARIBAS S.A. 57 2030 0045 1110 0000 0217 6050

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: