OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Nr III zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 marca 2020 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala 27, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Sułkowice składającej się z działki nr 1130/4 o powierzchni 0,0750 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Zagumnie 136. Budynek mieszkalny murowany w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny (piwnice, parter, poddasze). Nieruchomość nie posiada prawnie zabezpieczonego dostępu do drogi publicznej. Dojazd od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej (ulica Zagumnie) wewnętrzną drogą o nawierzchni żwirowej, urządzoną po działkach prywatnych. Nieruchomość stanowi własność dłużnika i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00047880/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 248 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 186 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny podając sygn. akt sądowych I Co 474/18. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Położenie: