OBWIESZCZENIE

 

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GORLICACH CEZARY BŁAŻOWSKI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

5 lutego 2020 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 296/2 o pow. 0,0990 ha, położonej w miejscowości Bednarka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00059172/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8 781,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 2/3 wartości oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 5 854,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 878,10 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w sekretariacie kancelarii lub na rachunek komornika nr:

64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 w Santander Bank Polska S.A.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komornikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice, ul. Legionów 12/6A, nr tel. (18) 353 10 84.

 

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc).

 

Położenie: