OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Monika Masternak Kancelaria Komornicza nr VIII w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. A. Grottgera 15/2, tel. (75) 764 60 50 na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 lutego 2020 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze mającego siedzibę pod adresem ul. Adama Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra w sali nr 124, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1563 ha, położonej w Staniszowie, gm. Podgórzyn w granicach działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 3/36, AM 1, jednostka ewidencyjna – 020608_2, Podgórzyn obręb 0008, Staniszów, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00091444/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 74 870,00 zł. Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 49 913,33 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, tj. 7 487,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

27 1020 2124 0000 8102 0075 4069

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Jeleniej Górze.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta w Kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Położenie: